L’estudi Actitud i Usos Lingüístics dels Joves de les Illes Balears (AULIJOVIB) el du a terme el Grup de Recerca Sociolingüística de les Illes Balears (GRESIB) amb la gestió de la Direcció General de Política Lingüística (DGPL).


Actualment vivim en una societat global, caracteritzada, sobretot, pels canvis constants i la mobilitat. Aquesta realitat afecta especialment territoris com les Illes Balears, on la insularitat, la dependència del sector de serveis (sobretot del turisme) i l’estacionalitat han modificat la societat i, consegüentment, les dinàmiques sociolingüístiques, especialment pel que fa a la població jove. Així, els coneixements i els usos lingüístics s’han anat transformant en funció dels contextos, dels interlocutors i, també, en relació amb la negociació d’una identitat personal i col·lectiva. És necessari entendre l’evolució del coneixement, l’ús i la significació de la llengua entre els joves de les Illes Balears per tal de poder dissenyar una intervenció adequada des de l’Administració.